Hälsa. Fast på ett djupare plan liksom.Om den existentiella hälsans betydelse för arbetsrelaterad hälsa. : - En kvalitativ studie av en hälsofrämjande intervention för vårdpersonal.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Existentiell hälsa är ett relativt nytt begrepp i Sverige och handlar om vårt sätt attse på och förhålla oss till livet i stort. Trots vissa påvisade hälsoeffekter, harmöjligheten att träna den existentiella hälsan på arbetstid ännu inte nått sammastatus som möjligheten att träna och förbättra den fysiska och psykosocialahälsan.Studiens syfte var att undersöka erfarenheter och upplevda effekter av enarbetsplatsförlagd hälsointervention under en serie av åtta tillfällen, medutgångspunkt i den existentiella hälsoaspekten. Semistrukturerade intervjuergenomfördes med sex informanter som genomgått hälsointerventionen under detsenaste året. Studien är kvalitativ och materialet analyserades med den tolkandefenomenologiska analysmetoden (IPA). Fyra huvudteman identifierades varav detre första kopplas till erfarenheter och det sistnämnda till egenupplevda effekter:Att bli sedd och uppskattad; Vikten av delandet; Existentiell hälsa – en del av migoch Ett nytt förhållningssätt. Resultatet visar på mycket positiva erfarenheter avatt ha blivit sedd som människa mer än som arbetstagare samt en stark gemenskapmed övriga deltagare. Resultaten indikerar en ökad grad av öppenhet och tillit,både till sig själv och till sina kollegor, i takt med träffarna. Detta gav pågruppnivå en upplevd ökad effektivitet i dagliga arbetsuppgifter tack vareförbättrad samarbetsförmåga. På individnivå indikeras en upplevd ökad inrestyrka tack vare starkare självkänsla och integritet. Slutsatsen vi drar av studienär att gruppträning i existentiell hälsa är ett kompletterande verktyg i kampen förförbättrad hälsa, ökad arbetsglädje och effektivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)