Self-efficacy hos arbetslösa : Påverkas self-efficacy av långtidsarbetslöshet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Författare: Erik Hennerdal; [2008]

Nyckelord: unemployment; self-efficacy; entrepreneurship;

Sammanfattning:

Sverige avsätter idag över en miljard kronor på att hjälpa arbetslösa att starta eget och därmed bli entreprenörer. Hög self-efficacy är en grundförutsättning för att lyckas som entreprenör och våra erfarenheter av att lyckas är den enskilt största källan till self-efficacy. Miljön som arbetslös är både fysiskt och psykiskt påfrestande och ofta kantad av motgångar, något som i teorin skulle kunna leda till sänkt self-efficacy. Studiens syfte var att undersöka om arbetslösas self-efficacy förändras med tiden de förblir arbetslösa. En enkätundersökning med 107 arbetslösa från en arbetsförmedling i Mellansverige genomfördes. Resultatet visade inte på något samband mellan långtidsarbetslöshet och sänkt self-efficacy. Studien visade däremot på flera intressanta skillnader i hur starkt de olika informationskällorna bidrog till self-efficacy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)