Uvärdering av Lagerlokalisering och Lagerutformning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

Sammanfattning:

Armatec tillhandahåller system, produkter och funktionella lösningar inom värme, kyla och process. Företaget har lager i Sverige, Norge och Danmark. Under senare tid har företaget sett att lagret i Norge utgör en stor kostnad. Armatec har därför börjat fundera på om de skulle tjäna på att centralisera logistikstrukturen dvs. stänga lagret i Norge och utöka centrallagret i Göteborg. Syftet meddetta examensarbete är att undersöka huruvida lagret behövs i Norge eller ej. Den metod som arbetet använder sig av är Dupont - modellen eller avkastningsmodellen. Genom att använda denna modell beräknas lagerkostnaderna, transportkostnaderna, lagerstorlek, kapacitetsutnyttjande osv. Dessutom gör man en analys av leveransprecision, leveranssäkerhet, leveranstid och leverensflexibilitet. Arbetet har gått genom dessa punkter och finner att lagerräntabiliteten ökar med 13% om företaget Armatec stänger sitt lager i Norge. Detta under villkor att leveransservicenivån förbättras. Transportkostnaderna ökar något men inte markant i det här sammanhanget. Arbetet berör också andra typer av metoder som behandlar lagerlokaliserings fråga nämligen tyndpunktsmetoden, matematiska modeller samt Analytic Hierarchy Process (AHP) Uppsatsen använder sig av en differentierad lagerhållningsränta för att beräkna lagerkostnaderna. Man har dock utgått ifrån en multivariabel ABC analys för att klassificera produkterna. En kvalitativ metod nämligen SWOT- analysen dvs. Styrka ,Svaghet, möjligheter och Hot avslutar detta arbete. Slutstaten med detta examensarbete är att Armatec skulle tjäna på en centralisering av lagerstrukturerna. Författaren vill påminna läsaren att Företaget vill behålla sitt lager i Köpenhamn. Det är därför Köpenhamn inte igår i arbetet. Företaget har inget lager i Finland. Arbetet visar också att den finska marknaden inte kommer att påverkas i samband med centralisering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)