Varför utomhuspedagogik?

Detta är en C-uppsats från

Författare: Maria Jonsson; [2011]

Nyckelord: Autentisk; lek; lärande; motorik; pedagogen; prakt;

Sammanfattning: Vårt syfte var att ta reda på vad och hur barn lär genom utomhuspedagogik, men också pedagogens del i barnslärande. Vi ville se vad detta kunde bidra med i vårt framtida yrke som pedagoger.Vi har i denna uppsats ställt oss tre frågor: -Vad lär sig barn av utomhuspedagogik? -Hur lär sig barn av utomhuspedagogik? -Hur gör pedagogen för att barnen ska lära sig genom utomhuspedagogik?Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi ville få fram hur pedagogerna tänkt kring utomhuspedagogik förbarns lärande, både i stort och utifrån den observation som vi använt oss av. Observationen utfördes genom att vivar fullständiga observatörer. Vi har även utfört samtalsintervjuer där pedagogerna fick svara utifrån sina egnatankar kring innehållet om utomhuspedagogik. Materialet vi använt oss av består av observationsprotokoll ochintervjuprotokoll (se bilaga).Vår teoretiska bakgrund innefattar tidigare forskning, en doktorsavhandling samt förskolans läroplan, Lpfö98. Vihar sedan gjort analyser av vårt material från undersökningen och kopplat det till teoribakgrunden. Vi har idiskussionen diskuterat för oss intressanta aspekter på innehållet samt diskuterat nya insikter.Konkret pedagogiskt stöd i läroplanen om utomhuspedagogikens betydelse för verksamheten skulle kunnapåvisa dess användbarhet. Pedagoger kunde då få upp ögonen för hur man kan använda sig avutomhuspedagogik och stärkt dess position. Barn lär med kropp, tanke och sinnen för att bilda enhelhetsförståelse i lärandet. Genom utomhuspedagogik kan teori och praktik samverka för en bredare förståelseav lärandet, men också ge barnen möjlighet att bygga teorin ur det redan kända.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)