Balanserat styrkort på ”Hotell Stockholm”- Ett långsiktigt tänkande

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Författare: Johanna Nydén; Anna Beyer; [2012]

Nyckelord: Ekonomistyrning; Mått; Mål;

Sammanfattning: InledningDet är viktigt att ledningen i ett företag mäter och uppmärksammar många aspekter av sin omgivning för att företaget skall bli framgångsrikt. Tanken med det balanserade styrkortet är att hela organisationen eller företaget skall kunna styras mot ett mer målinriktad beteende där styrkortet fungerar som kommunikationsmedlet.SyfteSyftet med uppsatsen är att utveckla/ta fram ett förslag till ett balanserat styrkort åt Hotell Stockholm.Metod/materialMetoden är grundad på kvalitativa tillvägagångssätt och fyra intervjuer med företrädare för Hotell Stockholm har genomförts. Frågan om etiska överväganden gjorde att vi erbjöd respondenterna att vara anonyma samt att anonymisera Hotell Stockholm.ResultatVi påvisar att varje respondent har kunnat bidra med värdefull information och olika synvinklar, detta har varit betydelsefullt för vårt syfte. Undersökningen visade att Hotell Stockholms vision och affärsidé inte är något som är nedskrivet. Det finns specifika mål/strategier för de olika avdelningarna på hotellet men dessa är mer eller mindre uttalade. Det balanserade styrkortet är inte något som Hotell Stockholm arbetat medvetet med, men samtliga respondenter är positiva till det balanserade styrkortet och ser ett behov att ta fram ett förslag åt Hotell Stockholm.SlutsatsVi hoppas att förslaget som vi arbetat fram kan vara till hjälp för ett eventuellt införande av styrkortet. Hotell Stockholm arbetar idag mer eller mindre omedvetet med de olika perspektiven men vi hoppas på att kunna konkretisera och hjälpa hotellet att få en tydligare struktur och arbeta mer medvetet med det balanserade styrkortet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)