Studie av Global Risk Appetite Index : Hur kan det användas för att förbättra trendföljande strategier?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

Sammanfattning:

Ett vanligt förekommande problem för investerare som använder trendföljande strategier är att de ofta hamnar felpositionerade när en trend tar slut. I den här studien visas hur ett riskaptitsindex, Global Risk Appetite Index (GRAI), kan användas för att förutspå dessa trendbrott och på så sätt förbättra trendföljande strategiers prestation. Indexet implementeras som indikator i tre olika trendföljande strategier och lyckas under rätt förutsättningar förbättra alla strategiernas prestation, under backtesting över de senaste 16 åren. Strategierna presterar generellt bäst, det vill säga ger högst avkastning i förhållande till risken, då signal att marknaden kommer vända ges 2-3 veckor efter att indexet når någon av extremzonerna panik eller eufori. Extremzonerna definieras som 5:e respektive 95:e percentilen av indexets värde under en tidsperiod bakåt i tiden. Bäst resultat erhålls då denna tidsperiod är 2-3 år.  Vidare undersöks alternativa sätt att beräkna Global Risk Appetite Index. Tillgångarna som studeras för att ge en bild av riskaptiten varieras och det visar sig att en version som endast studerar sex olika marknadsindex förbättrar de trendföljande strategierna mest, vilket är en klar förenkling över de 64 tillgångar som används i den ursprungliga versionen av indexet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)