”Har vi ens teknik?”

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Johanna Nielsen; [2019-03-08]

Nyckelord: teknik; teknikundervisning; yngre elever; F-3.;

Sammanfattning: Metod: Metodval för denna studien är enskilda intervjuer som genomfördes med elever i en årskurs 3. Medgivandeblanketter skickades ut till eleverna och vårdnadshavare. Totalt deltog 12 elever i intervjuerna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där både bilder och frågor hade förberetts. Bilderna, som föreställde elevnära tekniska föremål och lösningar, presentera-des en åt gången och samtal fördes kring varje enskild bild med utgångspunkt från intervjugui-dens frågor. Insamlat materialet transkriberades för att sedan tematiskt analyseras.Resultat: Resultatet tyder på att elevernas uppfattning om vad teknik är varierar. Den mest dominerande uppfattningen är kopplat till föremål, främst elektriska föremål, även om det fö-rekom uppfattningar som kan kopplas till yrken, forskning, konstruktioner och att vara ”duktig” på saker. Eleverna beskrev teknik i främst traditionella termer så som sladdar, elektricitet, kretskort, metall för att nämna några. Eleverna hade även oklara uppfattningar om var tekniken kom ifrån och människans roll i tekniksammanhang. Det framkom även av resultatet att ele-verna uppfattade det som svårt att se tekniken ur ett historiskt-, nutida- och framtida perspektiv. Slutligen visade resultatet att eleverna i viss mån värdesätter teknisk kunskap då en majoritet av eleverna uttryckte en självständighet emedan andra elever menade att det alltid finns hjälp att tillgå därför var det inte ”jätteviktigt” att vara duktig på teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)