Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. Leken har en stor roll i barnens utbildning och är en grund för barnens utveckling och lärande. Leken och vardagliga aktiviteter kan här vara ett hjälpmedel till att barn skall upptäcka och utveckla sinförmåga.  Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbetssätt inom matematikämnet i förskolans verksamhet och vilka olika metoder som används i matematikundervisning genom leken.  Metod Vår studie utgår ifrån kvalitativ metod där vi har genomfört sju intervjuer från tre förskolor. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning med betoning på sociokulturellt perspektiv.  Resultat Resultatet visar att matematikundervisningen regelbundet sker i samband med barnens lek. Det framkommer i sammanställningen av respondenternas svar att förskollärarna har många gemensamma metoder och förhållningssätt kring hur de erbjuder barnen en matematiklärande. Förskollärare behöver få möjligheter att utveckla kunskap om matematikundervisning för att synliggöra matematikundervisning i olika situationer, samtidigt som förskollärare behöver utveckla sin egen medvetenhet om vikten att arbeta med matematik.  Sammanfattningsvis kan sägas att det är tydligt i resultatet att förskollärare synliggör och benämner matematiska begrepp med hjälp av sin närvaro. Förskollärarna använder sig av olika metoder såsom lek, samling, spela spel, sagor och tema för att undervisa om matematik. Förskollärarna i vår studie är överens om att miljön har en stor betydelse för matematikundervisningen. Även fortbildning önskas av förskollärarna när det gäller matematikämne på förskolan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)