Effektivisering av orderhanteringsprocessen : En fallstudie på Syntronic SPS Sandviken

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Sammanfattning: Inom dagens tillverkande företag pågår en allt större konkurrens om att vinna marknadens kunder. En av de främsta konkurrenskrafterna är korta ledtider. Som ett led i detta har vetenskapliga filosofier och metoder inom Lean blivit allt mer förekommande inom verksamheterna. Teorierna handlar om att skapa effektiva processer och att producera rätt produkt, till rätt kvalitet inom rätt tid. Under de senaste åren har en ökad medvetenhet för inköp-och orderhanteringens betydelse trätt fram. Enligt tidigare forskning kan en effektiv inköps-och orderhanteringsprocess bidra till att den totala tillverkningsprocessens ledtid effektiviseras. Sekventiella arbetsprocesser är vanligt förekommande trots att administrativa handläggningsaktiviteter ofta kan utföras parallellt, detta medför en onödig fördröjning av ledtiden. Studiens syfte är undersöka hur orderhanteringsprocessen ledtid kan reduceras. En ledtidsreducering baserat på att finna icke värdeskapande aktiviteter och problemområden inom och åtgärda dessa med hjälp av lämpliga åtgärdsmetoder.   Arbetet är en fallstudie som utförts på teknikutvecklingsföretaget Syntronic. Arbetets empiriska studie gjordes genom intervjuer, observationer och dokument. För att underlätta analysarbetet användes ett fiskbensdiagram för att finna orsakerna till problemområden och icke värdeskapande aktiviteter i processen. För att förtydliga processflödet och vart i processen de identifierade problemområdena uppstod kartlades observationen genom en värdeflödesanalys. Arbetets litteraturstudie bestod av teorier kring orderhantering, effektivisering, ledtider och Lean.   Analysarbetet gav upphov till att bristande kommunikation, avsaknad av standardiserat arbetssätt, bristande planering, bristande affärssystem samt bristande helhetssyn var orsakerna till den ineffektiva orderhanteringsprocessen. Studien resulterade i att lämpliga förbättringsåtgärder och arbetsmetoder kunde urskiljas. Metoder inom Lean som 5S, Kaizen och TQM (Total Quality Management) ansågs kunna lämpa sig för fallstudien. Analysarbetet inspirerade även till att utveckla förslag till en ny arbetsmetod: 5S Administration Plus. Arbetsmodellen talar för vikten att standardisera arbetsrutiner, följa upp och utvärdera för att bibehålla förbättringsarbetet.   Studiens teoretiska bidrag talar för hur kombinationen av metoder inom Lean kan tillämpas som effektiviseringsverktyg i en administrativ orderhanteringsprocess. Det praktiska bidraget svarar på studiens syfte och frågeställning angående hur orderhanteringsprocessen kan effektiviseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)