Utveckling av metoden kunddrivet inköp : Inkludering av egentillverkade artiklar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

Syfte– Studiens syfte var att utveckla KDI-metoden till att även inkludera egentillverkade artiklar. För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i tre frågeställningar:

  1. Vilka data och analysverktyg i KDI-metoden berör egentillverkade artiklar?

  2. Vilka verktyg bör tillkomma i fas två för att kunna analysera egentillverkade

    artiklar?

  3. Vilken ytterligare data bör tillkomma i fas ett för att kunna inkludera

    egentillverkade artiklar?

Metod– Tillvägagångssättet för studien innefattade en litteraturstudie, en fallstudie samt en analytisk konceptuell ansats. För att besvara den första frågeställningen genomfördes fallstudien innehållande intervjuer, observationer samt dokumentstudier på fallföretaget Kinnarps, Skillingaryd. Insamlad data tolkades och analyserades i förhållande till ett teoretiskt ramverk som genererade ett resultat. För att besvara den andra och tredje frågeställningen genomfördes en analytisk konceptuell ansats utifrån tidigare framtagna teorier som senare sammanställdes i en modell.

Resultat– Steg ett till fyra i fas ett samt steg sju och åtta i fas två i KDI-metoden berör egentillverkade artiklar. En modell för inkludering av egentillverkade artiklar skapades där det framgår vilka analysverktyg samt data som bör undersökas. De verktyg som tagits fram baseras på teorier kring bland annat värdeflödeskartläggning, materialhantering och modell för make-or-buy beslut. Utifrån dessa verktyg kunde det tolkas vilka data som bör tillkomma för egentillverkade artiklar.

Implikationer– I denna studie framgår det att ingen ny litteratur har upprättats utan kombinationer av redan existerande teorier presenteras. Teorin kring KDI-metoden skulle kunna förändras utifrån det sidoresultat som presenteras i examensarbetets sjunde kapitel. Verksamheter som applicerar KDT-metoden skulle kunna öka kunskapen för KDT och därmed förbättra verksamheten internt. Metoden hjälper även till vid analys för både externa och interna flöden.

Begränsningar– KDI-metoden är i nuläget relativt ny och ej testad utanför det kontext som den är utformad för. Detta har resulterat i att författarna ej har kunnat styrka denna litteratur utifrån andra forskare. Fokus har legat på att finna teorier till kunddriven tillverkning kring värdeflödeskartläggning, materialhantering med mera. Önskvärt hade varit att genomföra ytterligare litteraturstudier för att finna lämpliga utvecklingsområden.

Nyckelord– KDI-metoden, materialhantering, SWOT-analys, försörjningskedja, värdeflödeskartläggning, produktionslayout. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)