Bostadsbyggande i Malmö : Hur löser vi bostadsbristproblematiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Jens Edman; [2014]

Nyckelord: samhälle juridik;

Sammanfattning:

ABSTRACT Edman, J. 2014. Bostadsbyggande i Malmö. Kulturgeografiska Institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala Universitet Bostadsbyggande i Malmö är en uppsats som behandlar bostadsbrist problematiken med hjälp av en analys av lägesrapporter som berör bostadsbyggandet i Malmö. Arbetet är strukturerat kring den aktuella problematiken med bostadsbyggandet i Malmö som inte anpassat sig efter urbaniseringen och den ökade efterfrågan på bostäder. Samtidigt diskuteras bostadsbyggandet under olika tidsepoker som varit präglade av skilda politiska synsätt för hur bostadsbyggandet bör se ut och vem som bör ansvara för utformningen och planeringen i staden. Vidare diskuteras förslag på hur man ska gå tillväga för att öka byggandet. Baksidan med den fria marknaden diskuteras eftersom denna diskurs präglar Sveriges bostadsbyggande idag samtidigt som kritik mot den kommunala regleringen även behandlas. Keywords: Bostadsbyggande, Bostadsbrist, Neoliberal planering, Riktade satsningar mot ett ökat bostadsbyggande, Effektivare byggprocess. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)