Får patienterna tillräckligt med näring på intensiven?

Detta är en Magister-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter inom vården löper risk att drabbas av malnutrition. Flera studier har visat att malnutrition fortfarande är ett stort problem inom vård och omsorg och en viktig patientsäkerhetsfråga. Målsättningen med nutritionsbehandling är att tillgodose patientens fysiologiska behov för att minimera vävnadsförluster och upprätthålla vitala funktioner och därigenom ge möjlighet till tillfrisknande samt förbättrad upplevelse av hälsa. Förr sågs nutritionsbehandling som en stödåtgärd medan den i dag har en mer framträdande roll i patientens vård och behandling. Syfte: Var att undersöka hur kaloriordinationen uppfylls och hur viktutvecklingen sett ut under de dagar studien genomfördes. Metod: En retrospektiv, deskriptiv studie med kvantitativ ansats genomfördes på en intensivvårdsavdelning i en storstadsregion i Sverige. Studien omfattade journaldata från 36 vuxna patienter som analyserades under fem dagar var, vilket resulterade i totalt 180 studerade dagar. Resultat: Under studien uppnåddes kalorimålet sju av 180 dagar. Flertalet patienter visade sig tillföras mellan 80-120 % av ordinationen. Vid granskning av data framkom skillnader i näringstillförsel relaterat till vårdtid. Enligt journaldata överskred 22 av 36 patienter dagligt kalorimål den första dagen på intensivvårdsavdelningen. Hos 26 patienter noterades en viktnedgång mellan ett till åtta kilo. Hos fem patienter fanns en viktökning på mellan två till fem kilo och tre patienter behöll sin vikt. Slutsats: Denna studies resultat visar att det finns skäl att belysa patienters nutritionsbehov med fortsatta studier då nutrition är viktigt för upplevelser av hälsa och tillfrisknande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)