Redovisning av förlagsrättigheter i svenska bokförlag

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Cathrine Gillholm; Rebecka Thyne; [2009-01-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem:Ett bokförlags primära tillgång är deras förlagsrättigheter som ger dem tillåtelse att ge ut litteräraverk med ensamrätt. För att kunna få ett rättvisande värde på förlaget måste denna tillgång tas med iberäkningen vid förvärv. Den information som finns tillgänglig för intressenter utanför företaget ärårsredovisningar. Vi har därför valt att ta reda på om förlagsrättigheterna finns representerade ibalansräkningen eller om detta är en av många immateriella tillgångar som kostnadsförs direkt.Syfte:Syftet med denna uppsats är att bistå med information till köpare av förlag och investerare om hurvärdet av förlagsrättigheter och böcker bedöms och redovisas i bokförlagen.Avgränsningar:De bokförlag som vi har valt att undersöka representerar bokförlag i allmänhet i Sverige. Dessa äronoterade aktiebolag och tillämpar inte IASB:s regelverk, IFRS, och därför behandlas inte dettaregelverk i denna uppsats. Även avtalslagen bortses ifrån då denna gäller avtal generellt.Metod:Vi har valt att göra en fallstudie med intervjuer som empiri. Vi har intervjuat fem stycken förlagsamt undersökt deras årsredovisningar. Regelverken vi har utgått ifrån i vår referensram ärÅrsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och Redovisningsrådetsrekommendationer för information om redovisning av immateriella tillgångar ochomsättningstillgångar samt Upphovsrättslagen för lagar gällande förlagsrättigheter. Vi har ävenstuderat böcker och artiklar om diskussionen kring redovisning av immateriella tillgångar.Resultat och slutsatser:Förlagsrättigheterna tas inte upp som immateriell tillgång I balansräkningen. Detta ger enmissvisande bild av förlagens värde vilket påverkar intressenternas beslutsunderlag.Förslag till fortsatta studier:• Metoder för att värdera och kommunicera dolda värden i företag.• Undersökningar av hur förlagsrättigheter värderas och redovisas i Europa och övriga världen.• Undersökningar av hur liknande rättigheter värderas och redovisas i andra branscher, såsomexempelvis film- och teaterbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)