UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN I GÖTEBORGS STAD - En studie av unga vuxna individers framtidsutsikter på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte:Syftet med den här studien är att åskådliggöra eventuella individuella upplevelser samt uppfattningar gällande huruvida unga individer mellan 18 till 25 år vilka är bosatta i någon av de klassificerade utanförskapsområdena, påverkas av detta i och med sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden.Teori:Tidigare forskning kring Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer och Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund. Hodkinson och Sparkes karriärskapsteori samt Bourdieus relationella handlingsteori.Metod:Studien bygger på en kvalitativ metod där empirin insamlats genom sex semistrukturerade intervjuer. Respondenterna för studien är mellan 18 och 25 år gamla och är bosatta i Angered, Bergsjön eller västra Biskopsgården. Intervjuerna inspelades, transkriberades och kodades sedan tematiskt för att således vidare kunna analyseras med hjälp av studiens valda teoretiska ramverk.Resultat:Respondenter visar en vilja till att vara självständiga och är influerade av aspekter såsom önskan om trygghet och självständighet i framtiden och dessa samspelar med vikten av en vidareutbildning, sociala nätverk samt självsäkerhet. Respondenterna uppfattar samhälleliga krav på utbildning och har en stark tilltro till att den kommer bära med sig möjligheter till att etablera sig på arbetsmarknaden. Respondenterna bäddar in sin boendeplats och vad den har inneburit gällande uppväxt och skolgång tillsammans med hur boendeplatsen uppfattas av samhället. Samtliga faktorer såsom identitet, familjebakgrund och interaktioner i sociala sammanhang samspelar inför individens utsiktsmöjligheter på arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)