Hållbarhetsarbete och försä̈ljningstillväxt i stora internationella byggföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Uppsatsens titel: Hållbarhetsarbete och försäljningstillväxt i stora internationella byggföretag Slutseminariedatum: 2016-05-31 Ämne/Kurs: Kandidatuppsats, 15 poäng

Författare: Aspeflo, Amanda; Chan, Helen Examinator: Gabrielsson, Jonas Handledare: Sahlgren, Kent Nyckelord: CSR, försäljningstillväxt, hållbarhet, byggföretag, Uppförandekod Problemdiskussion: Studier på stora internationella svenska byggföretags satsningar på CSR (Corporate Social Responsibility) och dess påverkan på företagens försäljningstillväxt har gjorts i mindre utsträckning. Det är dock många företag som numer beskriver deras satsningar inom CSR, men tidigare forskning finns inte kring hur dessa rapporter kan leda till exempelvis ökad försäljningstillväxt.

Problemformulering: Hur ser stora internationella svenska byggföretags hållbarhetsarbete ut och leder det till ökad försäljningstillväxt? Syfte/Beskrivning: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur hållbarhetsarbetet ser ut inom stora internationella svenska byggföretag som även verkar utanför Nordens gränser, för att vidare se om det leder till ökad försäljningstillväxt.

Metod: För att uppnå syftet har uppsatsen antagit en deduktiv ansats med ett kvalitativt förhållningssätt. Den empiriska data som samlats är i huvudsak från telefonintervjuer med företag, men även genom dokumentstudier av företagens årsredovisningar och rapporter. Slutsatser: Uppsatsen har kommit fram till att stora internationella svenska byggföretag som verkar utanför Nordens gränser tydligt följer den teoretiska utformningen med de tre teoretiska fokusområdena; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessa satsningar har enligt vår analys gjort att företagen kunnat växa i den takt de gjort.

Förslag till fortsatt forskning: En intressant infallsvinkel kan vara att fokusera på den kritik som finns mot CSR och utifrån detta undersöka om CSR verkligen är bra för företag att arbeta utifrån eller om det endast är en marknadsföringsstrategi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)