Sjuksköterskans uppfattning om den fysiska vårdmiljön inom psykiatrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Den fysiska miljö vi befinner oss i påverkar oss alltid. Vårdmiljön kan påverka sjuksköterskorna och patienterna antingen positivt eller negativt beroende hur den är utformad. Den fysiska miljön kan även ha betydelse för de interaktioner som äger rum mellan sjuksköterskorna och patienterna. Syfte: Att belysa sjuksköterskans uppfattning av den fysiska vårdmiljön inom psykiatrin. Metod: Kvalitativ ansats. Sex intervjuer med sjuksköterskor på tre olika avdelningar alla verksamma inom psykiatrin genomfördes för att belysa deras erfarenheter och uppfattningar om den fysiska vårdmiljön inom psykiatrin. Resultat: Materialet resulterade i sju teman. Dessa var uppfattning, förutsättningar, känslor, negativa faktorer, positiva faktorer, fysisk påverkan samt visioner. Resultatet visade att personalen är medveten om att det finns brister i den fysiska vårdmiljön, men att det saknas ekonomiska resurser för att kunna göra de förändringar som skulle behövas.Slutsats: Samtliga sjuksköterskor hade visioner om hur den fysiska vårdmiljön skulle kunna förbättras och förändras men på flera avdelningar kom sjuksköterskornas och patienternas säkerhet på avdelningen i första hand framför den fysiska vårdmiljön. En bättre fysisk vårdmiljö skulle sannolikt gynna både sjuksköterskornas och patienternas återhämtning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)