Marknadsanalys och riskbedömning av coliving : En undersökning kring marknaden för delat boende i Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Stockholms befolkning växer samtidigt som bostadsbristen blir allt mer tydlig. Stockholms bostadsmarknad ser effekten av urbanisering, efterfrågan är hög och tillströmningen av människor växer i rekordtakt. Detta har lett till höga priser på bostadsrätter och långa kötider för hyresrätter,vilket i sin tur försvårat för många som vill flytta till Stockholm. Som en konsekvens av detta har nu bostadsmarknaden börjat undersöka alternativ för att försöka motverka bostadsbristen och att fyllade tomrum som idag finns på bostadsmarknaden. En av de senaste trenderna som börjat växa framär något som kallas coliving. Coliving, även benämnt som delat boende, samlar människor från olika bakgrunder för att bo tillsammans. Konceptet bygger på att man som hyresgäst hyr ett litet privat rum med säng och plats för personliga saker. I hyreskontraktet får man även tillgång till stora gemensamma ytor som delas med de andra hyresgästerna. Då konceptet är relativt nytt har syftet med den här uppsatsen varit att genomföra enmarknadsanalys för konceptet coliving samt identifiera risker förknippade med konceptet. För attuppfylla syftet har både tidigare studier kring coliving används samt så har intervjuer genomförts med företag med stark koppling till konceptet. Genom att kombinera den insamlade datan med relevanta teorier har en marknadsanalys genomförts och risker sammanställts. Dagens efterfrågan för coliving utgörs till stor del av de yngre, även kallat unga vuxna. De unga vuxna visar således ett större intresse för ett boende med fokus på gemenskap, samtidigt som de efterfrågar prisvärda boenden med hög flexibilitet. Efterfrågan är i dagsläget betydligt större än utbudet vilket möjliggör för företag att öka produktionen av coliving-bostäder. Ett stort beständigt utbud kan sedan leda till att bostadsformen kan ta en större och permanent plats på den framtida bostadsmarknaden. Trots den höga efterfrågan har fastighetsägare och operatörer identifierat vissa risker förknippade med bostadstypen. En högre kostnad för underhåll och drift är något som lyfts fram som risker, meningen verkar däremot ha undersökt hur mycket högre dessa kostnader kan tänkas vara. Ytterligare entydlig risk är att de juridiska ramverk på bostadsmarknaden helt enkelt inte är anpassade för coliving.Trots detta så är alla intervjuade aktörer övertygade om att detta kommer att få en lösning och att vi då kommer se coliving ta en allt större och permanent plats på bostadsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)