BETYDELSEN AV MUNTLIG FRAMSTÄLLNING I EN JAPANSK SKOLA

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: SammanfattningInledning och bakgrundLäro- och kursplaner anger riktlinjer och mål för skolans verksamhet i Japan. Muntlig framställningåterfinns inte i läro- och kursplaner där, så lärarna ställs inte inför en bedömning idenna förmåga. För att skapa en lärandemiljö där lärares lyhördhet gentemot elevers förförståelse,frågor och inställning till skolarbete krävs det en interaktion mellan lärare och elev.Dock beskriver lärarna ett dilemma i ovissheten om eleven förmår använda sin kunskap iframtiden, liksom lärarens vilja att få gensvar från eleven om att undervisningen nått fram. Iintervjustudien med fem japanska lärare framgår det att de saknar framför allt gensvaret somen drivkraft i lärandet, liksom den ömsesidiga kommunikationen.Syfte och frågeställningStudien har som syfte att undersöka några lärares erfarenheter och uppfattningar gällandemuntlig framställning i Japan. Syftet är att undersöka detta i relation till den bedömning sombehöver göras enligt de krav som ställs i läro- och kursplanerna.TeoriLitteratur och forskning inom området fenomenologi, social kompetens, den japanska skolanoch elevens skolvardag, specialskolor, utbildning och bedömning.MetodStudiens empiri har samlats in utifrån genomförda forskningsintervjuer av fem lärare i Japan,som arbetar på grundskola och universitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)