Förändrade konsumentbeteendens påverkan på dagligvaruhandlare En kvalitativ studie om hur två dagligvaruhandlare har anpassat verksamheten efter nya konsumentbeteenden till följd av omvärldsförändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sedan 2019 har både Covid-19 och ökad inflation påverkat världen på flera sätt. Bland annat har kunder ändrat beteenden, vilket har tvingat företag att anpassa sina verksamheter. Dagligvaruhandeln är en bransch som är relativt okänslig mot konjunkturförändringar jämfört med andra branscher, eftersom dagligvaror fortfarande är en nödvändighet. Däremot har de senaste årens omvärldsförändringar haft påverkan på konsumentbeteenden vid inköp av dagligvaror. Följaktligen syftar rapporten till att undersöka hur de senaste årens omvärldsförändringar har påverkat konsumentbeteenden och hur dagligvaruhandlare har anpassat sin butiksverksamhet efter det. Det kommer också undersökas huruvida de olika dagligvaruaktörerna har förlorat respektive vunnit kunder från konkurrenter. Undersökningen ämnar att enbart beröra hur en lågprisaktör och en högprisaktör som är lokaliserade inom gränsen för Storgöteborg har påverkats av förändrade konsumentbeteenden. Med grund i rapportens syfte används i huvudsak en kvalitativ forskningsmetod, men delvis har en kvantitativ forskningsmetod använts. Vald analysmetod är däremot av kvalitativ karaktär. Studien bygger på två kvalitativa intervjuer med en respondent från Willys Sisjön och en respondent från ICA Kvantum Landvetter. Den teoretiska referensramen i sin tur bygger på sekundärdata från vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Rapportens slutsats bygger på en analys av empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. Författarna har med grund i detta dragit slutsatserna att omvärldsfaktorerna har förändrat konsumentbeteenden vid köp av dagligvaror, och att dagligvaruhandlare har behövt anpassa verksamheten efter dessa förändringar. Lågprisaktören Willys Sisjön och högprisaktören ICA Kvantum Landvetter har upplevt en del likheter, men också en del olikheter vad gäller påverkan på och anpassning av verksamheten. Willys Sisjön arbetar främst med konstant låga priser för att uppnå kundlojalitet, medan ICA Kvantum Landvetter bidrar med mycket lokalt engagemang. Vad gäller huruvida kunder har bytt från att handla hos högprisaktörer till att handla hos lågprisaktörer kan en slutsats inte dras. Därmed är det intressant med framtida forskning inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)