Språkbarriärer i vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska i ett mångkulturellt perspektiv. En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Eftersom andelen utlandsfödda har ökat i samhället under de senaste decennierna ökar ävenantalet patienter som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården som har ett annatmodersmål än vårdpersonalen. När vårdpersonal och patient har olika modersmål kan enspråkbarriär uppstå. Tidigare forskning har visat att språkbarriärer kan vara ett hinder mot engod och säker vård och kan försvåra skapandet av en gynnsam vårdrelation. Syfte: Attbeskriva språkbarriärers påverkan på vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska och hursjuksköterskan som inte delar samma modersmål hanterar detta. Metod: En litteraturöversiktmed grund i kvalitativa studier användes. Datainsamling genomfördes genom blocksökningarmed sökord i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus. Datanalysen genomfördes genom attsammanställa de olika studiernas resultat och relatera dem till varandra. Resultatenkategoriserades sedan i teman och subteman. Resultat: Tolv artiklar med kvalitativstudiedesign inkluderades. Två övergripande teman identifierades: En osäker vårdrelationoch Att hantera en osäker vårdrelation. En osäker vårdrelation baserades på att en bristandekommunikation mellan sjuksköterska och patient hade effekter både på hur sjuksköterskanoch patienten etablerade en relation men också vårdens kvalitet och säkerhet. Att hantera enosäker vårdrelation baserades på olika strategier och lösningar som sjuksköterskor användeför att kunna hantera språkbarriärer. Strategierna och lösningarna som användes varprofessionell tolk, oprofessionell tolk samt alternativ kommunikation. Slutsats:Språkbarriärer påverkar vårdrelationen genom att försvåra kommunikationen ochinteraktionen mellan patient och sjuksköterska. Detta kan leda till att en vårdande relation inteetableras samt att konsekvenser för vårdens kvalitet och säkerhet uppstår. För att hantera detta problem bör professionell tolk användas i första hand samt alternativ kommunikation som ärpatientsäker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)