Mjuk och hård styrning av Lean bestämmer inte hur effektiv Lean är på företag : En fallstudie av ett införande av Lean

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Aldrig förr har vi konsumerat så mycket som nu och konsumenterna ställer hela tiden krav på högre kvalitet till lägre pris, samtidigt som kostnader för arbetskraft, energi och material ständigt ökar. För att bemöta kundernas behov används olika produktionssystem. Lean production är ett sådant produktionssystem och inkluderar en mängd uppsättning praktiska verktyg, men också en filosofi byggd på engagemang, kunskap, team-känsla och ledarskap. Lean är något många företag eftersträvar att införa, men studier visar att mindre än 20% lyckas att införa hela Leans koncept. Det är främst de mjuka delarna av Lean (filosofin) som företagen har svårast att implementera, vilket innebär att Lean i många fall reduceras till en verktygslåda. I denna studie har Lean-implementationen på ett fallföretag studerats. Fallföretaget införde Lean i samband med ”Produktionslyftet” år 2007 i syfte att effektivisera processer och bemöta hårdnande konkurrens. Ett antal intervjuer har genomförts med både produktions-personal och personer i ledande befattning. För att synliggöra individens roll i införandet och anammandet av Lean har en ny undersökningsmodell tagits fram för att analysera empirin och som utgår från ramverket för teknik, organisation och miljö, TOE, men där influensen av miljö har ersatts av influensen av individ, TOI. Den teoretiska undersöknings-modellen är undersökarens bidrag till forskningen. Resultatet av studien visar på att fallföretaget är ett klassiskt exempel på ett företag som lyckats väl med att införa de tekniska verktygen av Lean och att verksamheten fungerar mycket bättre idag än före införandet av Lean. Fallföretaget har ökat leveranssäkerheten och omsättningen men samtidigt minskat på produktionsytan och producerar ändå mer på samma tid. Däremot har fallföretaget inte lika tydligt implementerat de mjuka beståndsdelarna av Lean, det vill säga själva filosofin. Undersökningsmodellen TOI lyfter här fram verksamhetens karaktär, en hierarkisk och toppstyrd organisation, som en möjlig faktor till varför de mjuka beståndsdelarna inte har fått fäste. Modellen visar även att individen inte integrerar och samspelar med de influenser som borde skapa Lean. Samspelet mellan individ och ledning (organisation) ses som väsentliga för att uppnå de mjuka beståndsdelarna. För att få Leans hela koncept måste det finnas ett samspel och förbindelse mellan TOI modellens tre influenser; teknik, organisation och individ. Alla delarna är lika viktiga för att hela Lean ska få fäste. Detta är en möjlig anledning till varför det är mindre än 20% av Lean-projekteten som misslyckas med att implementera Leans hela koncept.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)