Förbättring av ett flöde för prototypmaterial : En studie i en verkstadsindustri

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Detta projekt har genomförts under våren 2020 som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet gjordes i samarbete med ett högteknologiskt företag som är verksamt i hela världen. Syftet med arbetet var att hitta lämpliga metoder och verktyg, anpassade efter företaget, för att kunna föreslå förbättringar för att minska ledtiderna i stadie prototyp. För det genomfördes flertalet intervjuer med berörda parter på företaget, data samlades in och en omfattande litteraturstudie utfördes. Litteraturstudien låg till grund för det fortsatta arbetet och innefattade verktyg och metoder inom förbättringsprogrammen Lean och Sex Sigma. Arbetet resulterade i åtta identifierade problemområden. Dessa kan sammanfattas i tre områden som kräver fortsatt arbete av företaget. Dels krävs bättre data med högre kvalitet och mer detaljerad information, dels bör en förbättringsgrupp tillsättas där personalen är delaktig i förbättringsarbetet för flödet och underleverantörerna bör ses över. Antingen genom att ha särskilda leverantörer för prototypmateriel eller genom att återigen starta en egen prototypverkstad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)