Riktiga män röstar på Sverigedemokraterna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien ämnade att undersöka hur väl personlighet respektive könsidentifiering, var för sig respektive tillsammans, kan predicera ideologisk orientering. För att undersöka detta användes personlighetstestet HEXACO och könsidentifieringstestet BSRI. Syftet med uppsatsen var att öka väljarförståelsen. Studien utgick ifrån ett bekvämlighetsurval (N=272), med 171 kvinnor och 101 män. Samtliga var svenska medborgare och boende i Sverige. Datan samlades in genom en onlineenkät, beståendes av svenska översättningarna av HEXACO-60 & BSRI, samt grundläggande frågor kring kön, ålder och boendekommun. Därefter avslutades enkäten med en fråga där respondenten fick placera sig själv ideologiskt på en niogradig skala där 1 = extremvänster och 9 = extremhöger. Flera linjära multipla regressionsanalyser utfördes för att försöka besvara initiala forskningsfrågan. HEXACO uppnådde ett R2 värde på 17.2, BSRI 10.2 och HEXACO+BSRI i kombination 18.1. Samtliga tre modeller, BSRI, HEXACO och BSRI+HEXACO var statistiskt signifikanta (p < .001.) I HEXACO modellen hade både Honesty-Humility (-0.59) och Emotionality (-0.46) en signifikant negativ korrelation med ideologisk orientering. I BSRI modellen hade femininitet (-0.54) en signifikant negativ korrelation medan maskulinitet hade en signifikant positiv korrelation (0.30). Delar av BSRI och HEXACO korrelerade högt, vilket kan vara en delförklaring av den låga ökningen av R2 värdet vid kombination av HEXACO och BSRI. Med vårt resultat har vi kunnat bidra till en ökad väljarförståelse och förståelse för vilka personlighetsfaktorer som påverkar svenskars ideologiska orientering samt till vilken grad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)