Förskolan- en arena för barns språkutveckling : En kvalitativ studie om fyra förskollärares arbete med att främja barns språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur fyra förskollärare arbetar och beskriver sin roll i barns språkutveckling i förskolan. En kvalitativ metod har använts i insamlandet av empiri. Fyra observationer av förskollärarnas arbete med barns språkutveckling har utförts med efterföljande intervjuer. Resultatet visar att deltagande förskollärare arbetar medvetet med barns språkutveckling där flera bidragande faktorer påverkar barns språkutveckling. Dessa faktorer är förskollärarnas språkfrämjande arbete, lek, socialt samspel, kommunikation, material och miljö. Slutsatsen visar att tyngdpunkten ligger i hur förskollärare bemöter barns språkliga utveckling utifrån sitt uppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)