Det berättande fotografiet : En studie om hur olika bildanalysmodeller fungerar vid analys av olika genrer av fotografisk bild

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Författare: Mathilda Grönström; [2022]

Nyckelord: fotografi; bildanalys; ikonologi; semiotik;

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte är att undersöka om olika bildanalysmodeller är speciellt lämpade för olika genrer inom fotografisk bild. I studien prövas semiotisk och ikonologisk bildanalys på två fotografier från två olika fotografiska genrer – dokumentär- och konstfotografi. Bildanalys valdes som metod för att besvara följande frågeställningar: lämpar sig olika analysmodeller mer eller mindre bra för olika genrer inom fotografisk bild? Vilka likheter och skillnader mellan ikonologisk och semiotisk bildanalys kan observeras? Vilka möjligheter och begränsningar har bildanalysmodellerna vid analys av de olika genrerna? Kan resultatet av denna studie appliceras på undervisningen av fotografisk bild i skolan? Resultatet av studien visade att de båda bildanalysmodeller kunde användas vid analys av de två fotografierna. Det resulterade i slutsatsen att de två bildanalysmodellerna bör väljas efter vilket syfte den som analyserar har med analystillfället. Eventuellt är den semiotiska bildanalysmodellen mer aktuell då den endast analyserar den fotografiska bilden. Resultatet av studien kan i allra högsta grad appliceras i undervisningen av fotografisk bild i gymnasieskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)