Vetenskapligt språk i svenska som andraspråk på gymnasiet. En systemisk-funktionell analys av utredande texter

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av systemisk-funktionell lingvistikundersöka språkliga strukturer i utredande texter skrivna av elever som studerar kursenSvenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Studiens två frågeställningar är: Vilka skillnader ochlikheter avseende processer, grammatiska metaforer och täthet finns mellan texter sombedömts som A, E respektive F i Svenska som andraspråk 3? samt Hur samspelar processer,grammatiska metaforer och täthet i elevernas texter? Studiens teoretiska ram tillika metod ärsystemisk-funktionell lingvistik. Materialet utgörs av fem texter skrivna av elever som läserSvenska som andraspråk 3 på gymnasiet. I varje text har processer, grammatiska metaforer,lexikal densitet och nominalkvot analyserats.Resultatet visar att de texter som har fått A i betyg är tätare och innehåller fler grammatiskametaforer än texterna med lägre betyg. Däremot framkommer inga mönster förprocesstyperna, utöver att nästan alla texter domineras av relationella processer. De strukturersom tydligast samspelar med varandra i texterna är lexikal densitet och grammatisk metafor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)