Finns det ett samband mellan patientskattning av allians och tidig förbättring i psykoterapi? - en undersökning inom primärvården

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan allians och förbättring under de första tre samtalen i psykoterapi. Undersökningen utfördes i ordinarie primärvårdsverksamhet och behandlingen var reguljär psykologbehandling med KBT. I studien undersöktes även huruvida patienternas egen skattning av global hälsa vid behandlingsstart korrelerade med behandlingsutfall. En konsekutiv serie bestående av 29 patienter som påbörjade behandling hos de båda författarna under perioden 170906-180124 inkluderades i studien. Av dessa genomförde 24 minst tre samtal. Patienterna gjorde en skattning av sin globala hälsa med EQVAS vid första samtalet samt gav, med formulären ORS och SRS, feedback angående sitt psykiska mående och alliansen vid de tre första sessionerna. Författarna arbetade med ORS och SRS enligt manual för Feedback-informerad terapi (FIT). Korrelationsberäkningar utfördes på de studerade variablerna. Inget statistiskt signifikant samband har kunnat påvisas mellan allians och tidig förbättring, men en trend mot att en initialt svagare allians korrelerat med större förbättring har kunnat skönjas. Eventuellt kan den trenden hänga samman med att terapeuterna vid lägre patientskattning av alliansen i högre grad har fokuserat på arbete med att förbättra alliansen. Inget samband har kunnat påvisas mellan initial global hälsa och förbättrat mående. Studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)