Att möjliggöra för barns delaktighet och inflytande genom kommunikation : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar kring barns kommunikation.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur förskollärare framställer kommunikation med barn samt hur förskollärarna uppfattar att de använder kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande över sin egen utbildning. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Hur uppfattar förskollärarna kommunikation? samt Hur beskriver förskollärarna kommunikation som möjligt verktyg för barns delaktighet och inflytande? Studien genomsyras av fenomenografi där förskollärares varierade uppfattningar lyfts med hjälp av enskilda intervjuer.  Resultatet för studien presenteras i tre beskrivningskategorier: Relationskapandets betydelse för kommunikation med barn, Uppfattningar om att hinder styr arbetet med kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande och Kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande.Studiens slutsats är att förskollärarna använder kommunikation som verktyg genom att tillhandahålla olika kommunikationssätt och skapa relationer vilket kan möjliggöra för barnen att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd, dock uppfattar förskollärarna begränsningar i att utföra arbetet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)