“ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. Ersättningssystem med målrelaterad ersättning kan medföra “poängsystem” som påverkar upplägget av arbetsdagen för arbetsterapeuterna. Den organisatoriska arbetsmiljön definieras enligt Arbetsmiljöverket som ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Då ersättningssystemen har en central del i organisationen av vården ämnar den här studien undersöka arbetsterapeuter i Sveriges erfarenheter av den organisatoriska arbetsmiljön med särskilt fokus på hur målrelaterad ersättning inverkar på yrkesutövningen. Syfte Syftet var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av den organisatoriska miljön inom primärvården i relation till deras yrkesutövning. Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer med fem arbetsterapeuter genomfördes för att samla in data av deras erfarenheter av primärvårdens organisation. Insamlade data analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i två huvudkategorier: Vikten av samverkan och Arbetsterapi i relation till produktion. Deltagarnas erfarenheter utvecklades ytterligare genom fem underkategorier. Slutsats Studiens resultat belyser att det finns en komplexitet mellan de aspekter som upplevs stödjande respektive hindrande för arbetsterapeuter inom primärvårdens organisation. Resultatet har gett en inblick i hur den organisatoriska miljön kan påverka utförandet av arbetsterapi samt hur arbetsterapeuter upplever arbetets förhållanden. Det är viktigt att ha en välfungerande organisation för att underlätta möjligheten att bedriva rehabilitering med kvalitet varför forskning inom detta område är av stor betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)