Kristen tradition eller västerländsk humanism : En diskursanalys av skolans värdegrund

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

Sammanfattning:

Den kristna traditionen och den västerländska humanismen är två motstridiga moralsystem. Den förra utgår från en världsbild då Gud är grunden för moralen medan den senare har människan som grund för moralen. Syftet med uppsatsen är att komma fram till om och i så fall hur denna konflikt gestaltas i skolans styrdokument i allmänhet och värdegrunden i synnerhet. Jag försöker också se hur konflikten i förlängningen påverkat en grupp elever i deras utveckling av etiska ställningstaganden.

Undersökningen är baserad på en diskursanalys av styrdokumenten samt fokusgruppsintervjuer med en grupp elever i årskurs nio. Genom undersökningen av styrdokumenten har jag kommit fram till att de värden på vilka värdegrunden vilar är så öppet skrivna att en enhetlig tolkning är omöjlig. På grund av deras vaghet går det inte heller att säga att värdegrunden bygger på vare sig en kristen tradition eller på en västerländsk humanism. Genom värdegrundens vaga formuleringar är det inga problem att lägga in elevernas åsikter under de begrepp som värdegrunden bygger på. Formuleringen ”kristen tradition och västerländsk humanism” mer stjälper än hjälper en tolkning av värdegrunden. Formuleringen inbjuder endast till de två antagonistiska diskursernas motstridiga tolkningar än ger en gemensam grund för värdegrunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)