Den aktiva vägen till chefsrollen : En kvalitativ studie om förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka redskap som varit förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Särskild uppmärksamhet riktas mot likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av sin egen karriärväg. För att besvara syftet har vi genomfört sex kvalitativa intervjuer med tre kvinnor och tre män, som alla innehar en chefsposition. De frågeställningar vi har utgått ifrån har avsett att besvara vilka redskap kvinnor och män har använt sig av för att ta sig till en chefsposition. Vi har även intresserat oss för de likheter och skillnader som framträder mellan könen.

Vid bearbetning av materialet identifierade vi både likheter och skillnader mellan könen gällande användningen av redskap. Resultatet visade att både kvinnor och män använt sig av redskap i form av engagemang som drivkraft, utveckling i riktning mot företagets värderingar, självförtroende, utbildning, yrkeserfarenhet, informellt ledarskap, personliga kontakter, förebilder och kön. De skillnader som framträdde mellan könen har framförallt tydliggjorts under temat Kön. Både kvinnor och män menade att kön är en betydande faktor för att ta sig upp i karriären. Vi valde därför att se det som ett redskap som båda könen använt sig av. Kvinnor och män resonerade dock olika kring hur deras eget kön har kommit av påverka karriären, både till deras för- och nackdel. Resultatet visade även att kvinnorna har anpassat sin kommunikation för att klättra i karriären. De resonerade även i högre grad kring hur deras uppväxtvillkor påverkat deras förutsättningar att ta sig fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)