Tree stump manipulation - An experimental method to accelerate decomposition in tree stumps to compensate for the shortfall in dead wood substrate

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)