Ett familjeföretags VD-byte, vad förändras? En fallstudie om ett familjeföretags VD-byte och dess interna förändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Cecilia Gucciardello; Hugo Borg; [2023-02-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen kring ett familjeföretags VD-byte och dess interna förändringar. Empirisk data har samlats in genom kvalitativa intervjuer från informanter på fallföretaget Vilpe som år 2020 genomgick ett VD-byte. Intervjuerna har tillsammans med den valda teoretiska referensramen och tidigare forskning legat till grund för den analys och de resultat vi kommit fram till. Uppsatsens teoretiska referensram består utav teorier fokuserade på organisationsförändringar, förändringsflexibilitet, ledarskap, kommunikation och generationsskillnader. Resultatet visar på att de anställda upplever flertal interna förändring efter VD-bytet. Slutsatsen är att dåvarande VD och nuvarande VDs generationsskillnad samt deras olika bakgrunder har format dem på olika sätt. Detta har gjort att deras kommunikation är olika, vilket är något de anställda på Vilpe menar är den största förändringen i företaget efter att de bytt VD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)