Den undervisning behandlare genomför inom ramen för 12-stegsprogram : Jämförelser med patientundervisning samt utvecklingsförslag för framtiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om huruvida den undervisning som sker under behandling inom ramen för 12-stegsprogram kan jämföras med en patientundervisning, då det har varit svårt att hitta forskning som gör dessa jämförelser. Studien undersökte vad som kännetecknade det pedagogiska arbete en behandlare utför speciellt i jämförelse med det pedagogiska arbete som utförs av sjuksköterskor inom patientundervisning. Studien undersökte också vilka skillnader och likheter behandlarnas pedagogiska arbete hade enligt deras egen uppfattning, i jämförelse med patientundervisning och om en utveckling av undervisning under behandling inom ramen för 12-stegsprogram skulle kunna ske. Den tidigare forskning som valts ut till studien i förhållande till studiens syfte har varit relaterad till missbruksbehandling och patientundervisning. Studien har grundat sig i ett hermeneutiskt, kvalitativt synsätt med ett sociokulturellt perspektiv och en induktiv ansats för att förstå och förmedla det pedagogiska arbete en behandlare upplever att de gör i jämförelse med patientundervisning. Inom ramen för studien genomfördes fem semistrukturerade intervjuer som transkriberades och analyserades. Resultatet visade att det behandlare, som arbetar inom ramen för 12-stegsprogram upplevde, var att det fanns flera likheter i den undervisning som sker, både inom ramen för 12-stegsprogram och inom patientundervisning men studiens omfattning har varit för liten för att kunna dra generella slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)