Internrevisionens värdeskapande i svenska banker : En undersökande studie om hur internrevision skapar värde i svenska banker

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund Internrevisionen i svenska banker är något som ständigt har utvecklats i takt med de förändringar bankerna har genomgått under åren. Funktionen har gått från att vara relativt oprioriterad till att idag vara en viktig hörnsten i svensk bankverksamhet. Denna studie kommer därför undersöka hur internrevision skapar värde i svenska banker. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur internrevision skapar värde i svenska banker. Metod Studien är kvalitativ och utförs genom en induktiv ansats med deduktiva inslag. Teorier berörande värdeskapande, agentteorin, risk management, intressentteorin med flera lyfts upp i den teoretiska referensramen. Empiriska data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och därefter sker en tematisk analys av detta. Resultat Studiens resultat visar att värdet som upplevs av internrevision i svenska banker är flerdimensionellt. Internrevision skapar värde genom att säkerställa en hög kvalité vad gäller implementering av regelverk och styrning. Funktionen skapar också värde genom att förebygga brister som kan leda till stora sanktioner och förluster i den operativa verksamheten, genom att skapa ett förtroende hos kunder samt genom att skapa en trygghet hos olika intressentgrupper kring att banken sköts på rätt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)