Produktionsplanering och lagernivåer : En undersökning gällande utjämnad produktion på Jonsson & Paulsson Industri AB

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Sammanfattning:

Jonsson & Paulsson Industri AB (JP) är ett företag beläget i Östersund som tillverkar plåtbaserade delsystem och produkter. JP står inför ett större projekt som syftar till att reducera ledtiden, minska fabriksytorna och höja företagets leveransprecision. Examensarbetet är ett underprojekt till detta projekt med det huvudsakliga syftet att på sikt höja företagets leveransprecision genom att undersöka alternativa sätt att planera produktionen.  

Projektgruppens uppgift var att undersöka och presentera förslag till en produktionsplanering som var både taktad och flödesutjämnad, med hänsyn till lagernivåer och kapitalbindning. Syftet med produktionsplanen var att minska artiklarnas flödesvariation och öka möjligheten för JP att få direkt återkoppling på hur de ligger till gentemot dagens produktionsplan. Projektgruppen gjorde även en känslighetsanalys av de framtagna produktionsschemana, med syfte att utvärdera vilka maskiner och produktionsscheman som är extra känsliga för störningar. Tillsammans med produktionsplaneringen skulle även lämpliga nivåer för säkerhetslager för respektive artikel undersökas, för att företaget bättre ska kunna möta prognosfel och störningar i produktionen.

Genom att formulera en matematisk modell som sedan implementerades i en lösare för linjära heltalsprogram kunde produktionsscheman tas fram. Känslighetsanalysen baserades på produktionsschemana där dess robusthet testades och olika förbättringsförslag identifierades. Projektgruppen samlade in data för att bestämma nivåer för säkerhetslagret. Vi valde därefter att inte gå vidare med utredningen av flera anledningar, bland annat på grund av att datan var otillräcklig. Vår rekommendation till företaget är därför att samla in den information som krävs för att ta fram nivåer för säkerhetslager, för att i framtiden ha möjligheten att göra detta.

Projektgruppen har tagit fram tre olika typer av utjämnade produktionsscheman till de flesta svetsrobotar, vilka produktionsschemana är skapade för. Det har även skapats en typ av produktionsschema som inte är utjämnat för att använda som referens. De utjämnade produktionsschemana är taktade med veckotakt. Två av dessa är en kombination av flexibla och helt utjämnade, då de svarar mot trender i efterfrågan för att inte bygga orimligt stora lagernivåer. En typ av produktionsschema är utjämnat med avseende på partistorlekar. Vi anser att JP kan förbättra sin leveransprecision om de utjämnar och taktar sina flöden, då det hjälper företaget att se om de är i fas och om så inte är fallet snabbt kunna sätta in åtgärder. De anställda får även en jämnare arbetstakt och vet vad som förväntas produceras varje dag. Ett utjämnat flöde bygger större lagernivåer än en flexibel produktion, men sparar in kostnader på övertid och undersysselsättning.

Känslighetsanalysen visade att svetsrobot 304, 302 och 305 är mest känsliga för störningar. Svetsrobot 307 och 303 är mindre känsliga och har produktionstid över till förfogande. Känsligheten hos svetsrobot 303, 304, 305 och 307 kan minskas om bruttokapaciteten höjs. Projektgruppen ser ett behov av att jämna ut beläggningen mellan svetsrobotarna genom att flytta någon artikel från svetsrobot 302 till 303 eller 307. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)