Föräldrasamverkan, hur och varför? : En undersökning av hur förskollärare talar om föräldrasamverkan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare talar om föräldrasamverkan i förskolan, samt att problematisera retoriken i detta tal. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där språkliga interaktioner är i fokus och materialet bearbetas utifrån diskurspsykologin där det är diskurser som konstrueras i text och tal i sociala sammanhang som är av intresse.  I studien deltar 8 förskollärare och 1 förskollärarstudent, totalt 9 deltagare, uppdelat i 3 fokusgruppssamtal för att tala om föräldrasamverka i förskolan. Studien utgår från forskningsfrågor: Vilka teman framträder när förskollärarna talar om möjligheterna till föräldrars delaktighet i och inflytande över förskolans verksamhet? Hur legitimerar förskollärarna retoriskt sina åsikter när de talar om föräldrasamverkan i förskolans kontext? I den data som insamlats i studien kunde vi identifiera tre tolkningsrepertoarer i förskollärarnas sätt att tala om föräldrasamverkan: föräldrasamverkan som en resurs, föräldrasamverkan som en service och föräldrasamverkan som utbildning. Utifrån resultatet så går det att konstatera att förskollärarna inte uttrycker en entydig förståelse av föräldrasamverkan. Inom de olika tolkningsrepertoarerna så konstrueras föräldrasamverkan på liknande sätt men uppbyggnaden av de retoriska konstruktionerna framställs i de olika uttalandena på skilda sätt. De olika konstruktionerna men också deras uppbyggnad kan sägas påverka möjligheter till och förståelsen av föräldrasamverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)