Strålskydd för patientens strålkänsliga organ vid CT-undersökningar. En litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sara Eriksson; Anila Hadri; [2011-05-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Datortomografen (CT) togs i bruk under 1970-talet och är en metod som ger god diagnostiskinformation och används i allt större utsträckning. Under en CT-undersökning avgesjoniserande strålning kontinuerligt vid bildtagning. Joniserande strålning kan ge oönskadehälsoeffekter hos patienten. Röntgensjuksköterskan skall därför minimera stråldoserna tillpatienten med fortsatt god diagnostisk bildkvalité. Som röntgensjuksköterska är det viktigt attskapa en patientsäker vård och ett tillitsfullt möte med patienten. Varje patient skall kunnakänna sig säker och trygg vid en undersökning på röntgenavdelningen. Syftet medlitteraturstudien var att undersöka vilka patientstrålskydd som röntgensjuksköterskan kananvända vid CT-undersökningar för att minska stråldosen till patientens strålkänsliga organ.Examensarbetets metod genomfördes som en litteraturöversikt baserad på tio vetenskapligaartiklar. Artiklarna var publicerade mellan åren 1999-2010. Resultatet visade attpatientstrålskydden kan bestå av olika material såsom vismut, bly och volfram-antimon. Vidsamtliga patientstrålskydd kunde en strålreducering uppnås. Patientstrålskyddet kunde vidvissa undersökningar äventyra bildkvalitén och påverka diagnostiken negativt. Resultatetvisade även att en strålreducering vid CT-undersökningar kunde uppnås utan försämradbildkvalitet genom att patienten tömde urinblåsa innan buk undersökningen och att patientenshuvud vinklades upp vid undersökning av hjärnan. I resultatdiskussionen fördes det fram attbildkvalitén var av betydelse när röntgensjuksköterskan väger för- och nackdelar med skydden.Det är av största vikt att patienten skyddas men inte på bekostnad av att en diagnos inte kanställas. Kan inte en diagnos ställas är målet med undersökningen inte uppnådd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)