Grönskande innerstadsgård : ståndortsanpassat växtval för skugga

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Författare: Liv Klevje; [2008]

Nyckelord: växter; skugga; innergård; urban jord; grönska;

Sammanfattning: Jag har velat göra ett förslag på utformning och växtval till en skuggig innergård i Malmös äldsta stadsdel, Gamla väster. Där ligger bostadsrättsföreningen Västerut som tycker att deras gård behöver förnyas och bli mer grönskande. Föreningen har dessutom önskemål om att gården ska vara barnvänlig och lättskött. För att kunna göra ett ståndortsanpassat växtval till platsen har jag undersökt vilka problem som kan finnas när det gäller marken, jorden och klimatet i urban miljö och vilka åtgärder man kan vidta för att avhjälpa dessa problem och förbättra villkoren för växterna. I ett extremt läge, när man vill framhäva en viss karaktär och det ska vara lättskött och hållbart samtidigt som det är frodigt grönskande krävs det att man är extra noggrann med växtvalet och förberedelserna innan plantering. Genom att utföra en enkätundersökning bland de boende i fastigheten fick jag svar på hur de vill att deras gård ska vara och hur de vill använda den. För att ta reda på svårigheterna med en skuggig ståndort i stadsmiljö och olika åtgärder sökte jag fakta i litteraturen. På platsen gjordes en inventering av de växter som fanns och en undersökning av marken och jordens kvalitet. Utifrån de resultat jag fick gick jag vidare med att söka efter lämpliga växter för den speciella ståndorten. Detta ledde så småningom till ett utformningsförslag och en växtlista med kortfattade beskrivningar av växterna. De problem som kan finnas med urban jord är t.ex. markpackning som gör marken syrefattig och tät. Plötsliga struktur- eller texturskillnader beroende på bl. a. ledningsgravar och att material schaktats och blandats. Brist på organiskt material och låg eller ingen förekomst av markdjur som daggmaskar medför dålig jordstruktur och brist på vissa näringsämnen. På bar jord kan en vattenavstötande skorpa bildas som försvårar gasutbyte och infiltration av vatten. Temperaturen inne i staden är förhöjd på grund av den stora mängden stenlagda ytor och värmestrålning från byggnaderna, i kombination med djupa dräneringar kring husen och dagvattenbrunnar som leder bort regnvattnet blir marken ofta torr. De åtgärder som kan bli aktuella när man vill plantera växter i urban jord är t.ex. luckring med grävskopa för att avhjälpa packningsskador. Genom kontinuerlig tillförsel av organiskt material i form av kompost, löv och växtrester bibehålls struktur och näring i jorden. Marktäckning med flis, singel eller marktäckande växter görs för att motverka snabb avdunstning och för att förhindra att det bildas en skorpa på jorden. Genom att på olika sätt ta hand om dagvattnet lokalt kan man utnyttja regnvattnet till bevattning, främja biologisk mångfald och avlasta ledningssystemet. I vissa fall kan det bli nödvändigt att bygga speciella växtbäddar. Jag har gett två exempel som kan vara aktuella på just den här platsen. En upphöjd växtbädd och en rotspärr för bambu. Varje plats är unik vad gäller de förutsättningar och problem som finns där för en lyckad växtetablering. Men med det stora och varierande växtmaterial som finns för zon 1 i Sverige har vi nästan obegränsade möjligheter att även skapa vackra och trevliga planteringar i de svåra lägena. Se även skisser på sidorna 31-33, samt växtlista sidorna 27-30.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)