Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år, av dessa bedöms80% ha varit i behov av palliativ vård. Den palliativa vården syftar till att höjapatientens livskvalitet under dennes sista tid i livet samt underlätta processen förde anhöriga. All sjukvårdspersonal och därmed även grundutbildadesjuksköterskor kan komma att möta palliativa patienter vilket gör ämnet palliativvård relevant att studera.Syfte: Syftet är att genom en kvalitativ litteraturstudie undersöka sjuksköterskorsupplevelser av palliativ vård i hemmet.Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vidlitteratursökningarna användes databaserna Cinahl och Pubmed. Litteraturstudiensresultat är baserad på elva vetenskapliga artiklar som författarna kvalitetsgranskatmed hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier.Resultat: Det framkom tre kategorier i resultatet; samarbete, patient/närstående,tid och resurser. Ur dessa genererades även tio subkategorier; samarbetet mellanandra aktörer i sjukvården, samarbete med kollegor, delaktighet, motivationen,bygga en relation, etiska dilemman, hur vården påverkas av tidsbrist, utrustning,emotionellt stöd, vikten av kunskap.Konklusion: Att arbeta med palliativa patienter är psykiskt slitsamt försjuksköterskan vilket gör att sjuksköterskor inom den palliativa vården är i behovav strukturerad handledning för att kunna ge god omvårdnad. Kommunikation ären central del av sjuksköterskans arbete där en öppen kommunikation mellan deinblandade parterna är essentiell för att patienten ska få en god död.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)