Informations- och kommunikationsteknologi som stöd för patienter med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom avseende egenvård. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Astma och KOL är två vanlig kroniska sjukdomar som är

kopplade till stort sjukdomslidande och lägre livskvalité. Många

personer som idag lever med sjukdomarna lever isolerat från andra.

Idag har vi en ständig utveckling av sociala nätverk som öppnar en ny

möjlighet för egenvård. Egenvård kan göra att patienter får en bättre

vardag samt att det lättare kan få ett socialt umgänge.

Syfte: Syftet är sammanställa befintlig litteratur och där undersöka hur

informations- och kommunikationsteknologi underlättar egenvården för

patienter med astma och KOL.

Metod: Litteraturstudie där artiklarna söktes i databaser för

omvårdnadsvetenskap så som Web Of Science, pubmed och Cinahl.

Litteraturstudien baseras på 16 vetenskapliga artiklar som både är

kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna som valdes är inte äldre än 10

år gamla, skrivna på engelska och publicerade i en vetenskaplig tidning.

Resultat: Resultatet som artiklarna påvisade är grundade på IKT i

form av datorer, mobiltelefoner, surfplattor och web-baserad program.

Artiklarna visar att egenvården kan förbättras genom ökad livskvalité,

bättre kommunikation och bättre sjukdomsinsikt när man använder

IKT.

Slutsats: IKT är en viktig roll i våran hälso- och sjukvård idag. Det

finns dock liten forskning på hur egenvården kring astma och KOL

påverkas av IKT. Den forskning som finns pekar åt är att den förbättrar

för patienter. Det behövs även mer forskning kring IKT som en resurs

för egenvård kring ett omvårdnadsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)