Den sista tiden - De närståendes upplevelser och behov av lindrat lidande samt vårdrelationens betydelse i palliativ hemsjukvård

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Carina Persson; Christer Sikström; [2005-11-18]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det naturliga vårdandet i hemmet har i någon form alltid funnits. Under 1900-talet började den palliativa hemsjukvården att utvecklas. Hemsjukvården kom att förändras ytterligare i och med ädelreformens genomförande 1992. Syftet med litteraturstudien är att få fördjupad kunskap om närståendes upplevelser av att vårda en palliativt sjuk familjemedlem i hemmet samt att urskilja de närståendes behov och hur en vårdrelation kan utvecklas som lindrar de närståendes lidande. Metoden var en litteraturstudie där 12 artiklar granskades och analyserades utifrån syftet. Sökningen efter artiklar gjordes i vårdvetenskapliga databaser med utgångspunkt från ett närståendeperspektiv. I resultatet presenteras tre teman som framkom vid analysen av artiklarna. De består av valet att vårda hemma, upplevelser, svårigheter och behov samt en stödjande vårdrelation. Skälet till att vårda en sjuk hemma var oftast det löfte som givits till den sjuke. De närstående såg inga andra godtagbara alternativ. Det framkom att de närstående kände att de hade ett stort ansvar för vårdandet och inte alltid fick stöd från den professionella vården. Vårdrelationen visade sig vara viktig. Där kunde närståendes berättelser om situationen komma fram och i den låg de outtalade behov som närstående upplevde sig ha. Genom stödet från personer ur det sociala nätverket kunde närstående få tid till vila och återhämtning. Det är den professionella vårdarens uppgift att uppmuntra denna relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)