Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. Syftet med denna studie är att belysa modersmålets betydelse för andraspråkselever som ett stöd i undervisning vid lärandet av ett andraspråk, detta utifrån ett lärarperspektiv. Frågorna som ska besvaras är: Hur ser lärare i skolans tidigare år på andraspråkselevernas användande av modersmålet som ett stöd för inlärning av ett andraspråk? Hur uttrycker lärarna att de låter andraspråkseleverna använda modersmålet i undervisningen?Denna studie baseras på en kvantitativ enkätstudie där 61 lärare i skolans tidigare år har deltagit samt en kvalitativ semistrukturerade intervju med fem lärare för samma årskurser. Detta material har analyserats med hjälp utav Braun och Clarkes tematiska analys och resultatet som framkom visar på en generellt positiv inställning till elevernas användande av sitt modersmål, där lärarna lyfter både positiva och negativa effekter för eleverna. Dock visar resultatet också på att den utsträckning som eleverna får nyttja modersmålet i undervisningen skiljer sig från klass till klass då det inte finns några klara riktlinjer kring detta, det vill säga att undervisningen utformas olika. Detta får som konsekvens att det kan uppstå orättvisor samtidigt som det också ger lärarna frihet att utforma undervisningen på det sätt de anser passande och i samband med det även anpassa den utefter elevens olika behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)