Arbetsterapeutens verktygslåda inom rättspsykiatrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsterapeutens aktivitetsperspektiv är essentiellt för att patienter inom rättspsykiatrin ska kunna bli självständiga i dagliga aktiviteter och på så sätt kunna lämna den rättspsykiatriska vården och återintegreras in i samhället. Trots denna viktiga roll, saknas fortfarande forskning gällande vilka verktyg arbeterspeuten använder inom rättspsykiatrin. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga vilka arbetsterapeutiska modeller, bedömningsinstrument, interventioner och utvärderingar som arbetsterapeuter inom svensk rättspsykiatrisk vård använder i praktiken, samt vad som påverkar valet av dessa verktyg. Metod: Studien följer en förklarande sekventiell design. Data samlades in med enkät och med förklarande intervju. 16 arbetsterapeuter deltog i enkäten och tre av dessa intervjuades. Enkäten analyserades deskriptivt och intervjuerna analyserades med riktad innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att arbetsterapeuter använder många modeller, bedömningsinstrument och utvärderingsmetoder, men har tillgång till få evidensbaserade interventionsmetoder. Detta beror på rättspsykiatrins unika kontext, arbetsterapeuterna arbetar aktivitetsbaserat, utvecklar och anpassar egna interventioner och bedömningsinstrument. Slutsats: I kontrast med andra länder använder sig arbetsterapeuter i den svenska rättspsykiatrin av fler bedömningsinstrument och modeller, men det krävs ytterligare efterforskning för att arbetsterapeuten ska kunna använda sig av mer evidensbaserade verktyg som är anpassade för den unika rättspsykiatriska kontexten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)