VÅRDPERSONALENS UPPLEVELSER AV HUR CLOWNER KAN VARA ETT STÖD I ATT IDENTIFIERA RESURSER HOS PERSONER MED DEMENS

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Demens är en sjukdom som främst drabbar äldre. I Sverige är idag cirka en av fem personeröver 80 år drabbade. Befolkning blir allt äldre och därför beräknas antalet äldre med demensöka drastiskt i framtiden. Demens kan bero på flera olika underliggande sjukdomar som i sintur har flera olika symtom, vilket gör omvårdnaden komplex. Relaterat till den komplexaomvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskan reflekterar över vilka faktorer som bidrar tillhälsa. I det salutogena förhållningssättet är personliga resurser centralt. Sjuksköterskan är iomvårdnadsarbetet ansvarig för att identifiera resurser hos en person. Omvårdnaden skaanpassas efter varje person och syfta till att möta den enskilda personens uppfattning avlivskvalité. Utomlands används clowner inom äldrevård i stor utsträckning, i Sverige är detinte lika vanligt. Tidigare forskning har visat på hur clowner har en positiv effekt på äldremed demens och att de påverkar livskvalitén. Syfte: Syftet med studien är att undersökavårdpersonals upplevelser av hur clowner kan vara ett stöd i att identifiera resurser hospersoner med demens. Metod: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ empiriskvetenskaplig studie med induktiv ansats. Kvalitativ intervjustudie har tillämpats för att kunnabesvara syftet. Uppsatsen är en VFE-uppsats och därför studeras en specifik verksamhet föräldreomsorg. Resultat: Tre teman skapades. Tema 1 clownernas förmåga att tänka utanförboxen, anpassa sig och nå fram till varje person. Tema 2 clownerna inspirerar personalen,sprider glädje och skapar ett positivt arbetsklimat. Tema 3 clownerna bygger relationer ochengagerar personer med demens för att skapa mening i deras vardag. Slutsats: Resultatetvisar att clowner kan hjälpa personal att identifiera resurser. I resultatet presenteras hurclowner hjälper personalen att identifiera resurser. Denna studie har visat att clowner somintervention kan ha betydelse i framtiden, genom att underlätta arbetet för personal inomdemensomsorgen samt skapa en ökad känsla av sammanhang för personer med demens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)