NYHETSPERSPEKTIV I KRISEN - En studie om nyhetsvärdering i Public Service-medier under Coronakrisen 2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att studera om, och i så fall hur, nyhetsperspektiven från svensk public service förändras under en längre krissituation. Teori: Teorierna framing , agenda setting , meningsskapande,retorisk arena och nyhetsvärdering har använts i studien. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 14 nyhetssändningar från SR Ekot klockan 06:00, 14 nyhetssändningar från SVT Rapport klockan 19:30, 42 förstasidor från svt.se och 28 förstasidor från sverigesradio.se. Resultat: Antalet nyheter överlag var i det närmaste oförändrat mellan mätperioderna, med en ökning på ca 5% mellan vecka tre och vecka 13. Antalet huvudnyheter i public service minskade med ca 37% mellan mätperioderna. Perspektiven granskande och konstruktiva nyheter minskade särskilt mycket under vecka 13, medan avrapporterande subnyheter stod för den största ökningen. Under vecka 13 fick vissa medium ett tydligare fokus på ett visst perspektiv, till exempel fick svt.se ett stort fokus på ett avrapporterande perspektiv och sverigesradio.se fick ett stort fokus på ett konstruktivt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)