Synen på klimatförändringen : En statistisk undersökning om åsiktsskillnaden mellan olika europeiska länder gällande klimatförändringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att analysera opinionsskillnaderna mellan arton olika europeiska länder med fokus på klimatförändringar. Med avsikt att studera hur postmaterialismen har påverkat människors åsikt och se om det finns en koppling mellan denna förändring och deras inställning till klimatförändringarna. För att kunna svara på denna fråga har undersökningen använt statistikdata från European Social Survey. Resultatet visar att det finns en skillnad i ländernas åsikter om klimatförändringar och där det finns en likhet mellan postmaterialism och deras åsikt om klimatet. Studien hittade dock en starkare koppling mellan människors utbildningsnivå och deras inställning till klimatförändringar. Denna korrelation blev uppenbar i Östeuropa eftersom de inte hade samma ekonomiska tillväxt som norra och centrala Europa, men detta hade liknande åsikter som sina andra länder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)