Styrelsens och vd:ns påverkan på kapitalstrukturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning kapitalstrukturen för bolag inkluderade i aktieindexet Standard & Poor ́s 500 kan förklaras med hjälp av variabler relaterade till bolagens styrelse och vd. Studien bygger på en kvantitativ undersökningsmetod och antar en deduktiv ansats för att utröna hur styrelsens sammansättning och vd:ns egenskaper påverkar valet av kapitalstruktur. Multipel linjär regression tillämpas som tillvägagångssätt för att mäta styrelsens och vd:ns påverkan på kapitalstrukturen. Det teoretiska ramverket baseras på teorier om kapitalstruktur i form av trade-off teorin och pecking order teorin samt teorier rörande bolagsstyrning representerat av agentteorin och upper echelon teorin. Därtill används tidigare forskning som grund för valet av variabler. Studien leder till slutsatsen att vd:ns innehav, styrelsens könsfördelning samt styrelsens oberoende har positiva signifikanta samband med skuldsättning. Vidare finner studien att vd:ns ämbetstid, styrelseledamöternas ålder och styrelsens storlek har negativa signifikanta samband med skuldsättning. Slutligen finner studien inga signifikanta samband mellan skuldsättning och variablerna vd:ns ålder, vd:ns kön samt styrelseledamöternas ämbetstid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)