Nyttomaximering och flyktinginvandring : En idékritik av Peter Singers utilitaristiska perspektiv på flyktinginvandring

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Wilhelm Hultin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie undersöker vilka handlingsalternativ som Peter Singers variant av utilitarism skulle förespråka gällande flyktinginvandring. Det framgår att enligt Singers teori bör flyktingar i regel bli beviljade asyl. Däremot skulle Singer förespråka att flyktingar inte beviljades asyl om det bidrar till att länderna de kommer till sänker sin budget för bistånd till fattiga och utvecklingsländer och hjälper mer utsatta grupper mindre. Studien kommer till slutsatsen att teorin har en stark argumentation men är svår att tillämpa i praktiken. Det finns en oklarhet gällande hur Singers teori ställer sig till avvägningen man bör göra mellan långsiktiga och kortsiktiga mål. Hur nytta beräknas i praktiken är otydligt och något Singer behöver utveckla. Teorin kan även vara svår att följa i det vardagliga livet eftersom den ställer höga krav på individuell uppoffring och kan kräva att individer tar beslut som intuitivt är ifrågasättbara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)