Arbetsterapeutens behandlingsstrategier och förhållningssätt inom palliativ vård: En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt beskriva arbetsterapeutens behandlingsstrategier och förhållningssätt för att stödja aktivitetsengagemang hos patienter i palliativ vård. Metod: Insamling av data genomfördes med en systematisk litteratursökning i olika databaser via Luleå tekniska universitets bibliotek, även sekundära sökningar genomfördes. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna. Ett teoretiskt raster utifrån behandlingsstrategin Model of Human Occupation [MOHO] samt förhållningssättet the Intentional Relationship Model [IRM] användes för att urskilja likheter och skillnader mellan modellerna. Totalt elva artiklar användes i resultatet, nio kvalitativa och två kvantitativa. Artiklarna granskades utifrån rastrena. Två tabeller utifrån respektive raster utformades för att tydliggöra begreppen separat samt för att påvisa vilka artiklar som innehöll begreppen. Resultat: Resultatet visar på en variation av behandlingsstrategier och förhållningsätt som används av arbetsterapeuter inom palliativ vård där samtliga begrepp utifrån rastren förekommit. Detta visar på att arbetsterapeuter inom detta område i stor utsträckning använder sig av olika förhållningssätt och strategier i klientarbetet, vilket enligt arbetsterapiteori är av vikt för att stödja aktivitetsengagemang hos patienten. Vidare framgår det att arbetsterapeuterna medvetet använder sig av olika behandlingsstrategier och förhållningsätt som anvisar till ett klientcentrerat arbetssätt. Samtliga begrepp utifrån MOHO och IRM förekom i resultatet. Konklusion: Utifrån granskade artiklar framkommer det att begreppen utifrån MOHO och IRM har mycket likheter med varandra. MOHO´s behandlingsstrategier och IRM´s förhållningssätt täcker samma områden fast med olika begrepp och infallsvinklar. De olikheter författarna kunde urskilja var identifiera och ge fysiskt stöd då dessa begrepp inte beskrivs utifrån IRM´s sex förhållningssätt. Att dessa två begrepp skiljer sig kan bero på att arbetsterapeuterna använder sig av dessa behandlingsstrategier mer inom rehabiliterande vård.
Nyckelord: Occupational therapy, palliative care, therapeutic strategies, therapeutic use of self

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)